Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2012

kloh
9056 5497
Reposted fromfortytwo fortytwo viatimquadrat timquadrat
kloh
4499 6868
kloh
3462 8d69
kloh
8372 0e85
kloh
Dwa są tylko miejsca dla metafizycznych jednostek w naszych czasach: więzienie i szpital wariatów.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
kloh
kloh
1365 8d86
kloh
Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— Czas Pogardy - Andrzej Sapkowski
Reposted fromeklerrka eklerrka viacytaty cytaty
kloh
1518 441c
kloh
By Thomas Barbey
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viastruktur struktur
kloh
1642 f3c8
kloh
1709 2d5c 500
kloh
1840 77db 500
Our limited minds cannot grasp the mysterious force that sways the constellations.

October 27 2012

kloh
0225 83b3 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viairmelin irmelin
kloh
5856 262b
Reposted frommirabelek mirabelek
kloh
4110 b846
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viastruktur struktur
kloh
3042 f518
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina viastruktur struktur
kloh
7406 e31a
Reposted frompalesoap palesoap viastruktur struktur

October 26 2012

kloh
Reposted fromlay lay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl